Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Решетилівській райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

УКРАЇНА

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

15.08.2011                            селище РЕШЕТИЛІВКА                          № 607

 

Про виконання Закону України

«Про доступ до публічної

інформації» в Решетилівській

райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

               

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та з метою реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію:

 

1. Установити, що апарат Решетилівської районної державної адміністрації та її структурні підрозділи:

 

1.1. Є розпорядниками інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Решетилівською районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами своїх повноважень та яка перебуває  у  їх володінні.

 

1.2. Не  є розпорядниками інформації  за запитами  на інформацію стосовно:

1.2.1. Інформації інших місцевих органів виконавчої влади.

1.2.2. Інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

 

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. Порядок складання та подання запитів на інформацію до Решетилівської районної державної адміністрації;

2.2. Форму запиту на інформацію.

 

2

 

3. Встановити, що дія цього розпорядження поширюється на апарат та структурні підрозділи Решетилівської районної державної адміністрації.

 

4. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації (Проскура З.А.) у п’ятиденний термін забезпечити подання розпорядження Решетилівському районному управлінню юстиції для державної реєстрації.

 

5. Головному спеціалісту відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації (Лисенку М.В.) забезпечити оприлюднення розпорядження у районній газеті «Решетилівський вісник».

 

6. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації  Роскопіна А.Д.

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації                                           В.КОЛЕСНІЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                      Розпорядження голови
                                                                                      районної державної
                                                                                      адміністрації

                                                                                      15.08.2011  № 607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію до Решетилівської
районної державної адміністрації

 

         1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Решетилівська районна державна адміністрація та її структурні підрозділи (далі – розпорядник інформації).

 

         2. Запит на інформацію подається суб’єктами, визначеними в пункті 1 цього Порядку, до розпорядника інформації  в усній чи  письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 

         3. Запит на інформацію подається в довільній формі.

 

        4. Запит на інформацію повинен містити: 

        прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

        загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
        підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

 

                                                                             2

 

       5. Для подання  письмового  запиту запитувач   може використати  форму, яку  надає   розпорядник  інформації  або  яка  розміщується  на офіційній веб-сторінці або на інформаційному стенді розпорядника.

 

      6. Запит  на  інформацію може бути подано особисто до загального відділу апарату Решетилівської районної  державної адміністрації (у структурних підрозділах районної державної адміністрації – до визначених відповідальних  осіб), який  організовує  у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

      7. Під   час   подання   запиту   на   інформацію   запитувач зазначає зручну  для  нього форму отримання інформації.

 

      8. У  разі,  коли  з  поважних причин (інвалідність,  обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий  запит, його оформляє представник загального відділу апарату районної державної адміністрації (у структурних підрозділах районної державної адміністрації – представники визначених підрозділів або призначені відповідальні особи) із зазначенням прізвища,  ім’я,  по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

         9. На  вимогу запитувача на  першому аркуші копії запиту проставляється відбиток  штампа із зазначенням найменування розпорядника  інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                 А.Д. Роскопін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                      Розпорядження голови
                                                                                      районної державної
                                                                                      адміністрації

                                                                                      15.08.2011  № 607

 

                                  ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

                                                                                   Решетилівська  районна      

                                                                                  державна адміністрація
                                                                                  вул. Леніна, 17   

                                                              селище Решетилівка                                                                                                           38400                                                                                                                      (назва,   адреса структурного

                                                                                   підрозділу районної        

                                                                       державної  адміністрації) 
Запитувач___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
____________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних
____________________________________________________________________
осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

       ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

  Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації“ надати:______________________________________________________________
                      (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу____________________________________________________
       (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _________________________________________________
телефаксом __________________________________________________________
за телефоном_________________________________________________________

_________                                                                                   _____________
    (дата)                                                                                                                                          (підпис)

 

 

 

 

Примітки:

         1. Система  обліку,    що    містить    інформацію     про     документи,   які перебувають  у  володінні  Решетилівської районної державної адміністрації та її структурних    підрозділів,  розміщується  на  веб-сторінці   Решетилівської

районної державної адміністрації:  http://www.adm-pl.gov.ua/reshetyl та на веб-сторінках структурних підрозділів райдержадмінстрації.

            

        2. Запит    до   Решетилівської   районної    державної   адміністрації  може  бути   поданий:
          на поштову адресу: вул. Леніна 17, с. Решетилівка, 38400 (на конверті вказувати „Публічна інформація“);
          на електронну адресу: rech_rda@adm-pl.gov.ua.    

          телефаксом: (05363) 2-18-56; 
          за телефоном: (05363) 2-18-56.

         Інформацію      про       поштові,    електронні адреси, номери телефаксів та  телефонів структурних  підрозділів  районної   державної    адміністрації можна отримати на веб - сторінці,   зазначеному  в   пункті 1. Додаткова інформація про роботу з  інформаційними запитами розміщена на веб-сайті Решетилівської районної державної адміністрації в рубриці „Доступ до публічної інформації“.

 

         3. Запит на інформацію може бути подано особисто до загального відділу апарату Решетилівської районної  державної  адміністрації,   який  організовує у встановленому   порядку доступ  до публічної  інформації, якою володіє Решетилівська районна   державна   адміністрація,   у   робочий   час згідно з правилами    внутрішнього    трудового  розпорядку за адресою: вул. Леніна 17 , с. Решетилівка,   38400, кімната 210, а   також    до     визначених  у  структурних підрозділах районної   державної    адміністрації   відділів (секторів)  або осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації.

 

      4. Форму запиту можна отримати  в Решетилівській районній державній адміністрації за адресою: вул. Леніна 17 , с. Решетилівка,   38400.

         У   структурних      підрозділах    районної    державної    адміністрації – у посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації.

 

         5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

 

     6. Відповідь   на   запит    на    інформацію   надається     у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів  з дня надходження запиту.

 

         7. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних   природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що  сталися   або   можуть   статися  і загрожують  безпеці     громадян,  відповідь надається  протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 

         8. У разі, коли запит стосується   надання  великого  обсягу інформації або потребує   пошуку   інформації  серед  значної  кількості  даних, строк  розгляду запиту   може    бути   подовжено   до 20 робочих  днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

 

         9. Інформація на запит надається безоплатно.

 

        10. У разі,   коли    запитувана    інформація  містить  документи    обсягом понад 10 сторінок, про   це   протягом   п’яти    робочих  днів з дня надходження запиту   повідомляється    запитувачу із  зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних  із   копіюванням  або друком    документів,   та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

        11. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:
        11.1. Решетилівська    районна   державна     адміністрація,    її структурні підрозділи    не  володіють  і  не  зобов’язані      відповідно  до  їх  компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

        11.2. Інформація,  що   запитується,   належить   до  категорії   інформації

з обмеженим доступом.

        11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток.
        11.4. Не    дотримано   вимог    щодо     складання    та    подання     запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України „Про доступ  до  публічної  інформації“,   а   саме  не  зазначено:  прізвище,  ім’я,  по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату  (за умови подання письмового запиту).

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                           А.Д. Роскопін

 

Наверх ↑