Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що невиходять за ме

Версія для друкуВерсія для друку

ПРОЕКТ

 

РЕШЕТИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

..2018                                                                                                            №                                                                                                                                                                                                              

 

Про затвердження Умов конкурсу

з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого

органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що невиходять за межі Решетилівського району 

 

 

Відповідно до статті 6, пункту 8 статті 16, пункту 2 статті 20, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 7, 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”,“Порядку проведення конкурсу з перевезенняпасажирів на автобусному маршруті загального користування”,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року№ 1081 (із змінами), з метою визначення підприємства (організації) для здійсненняфункцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району:

 

         1.Затвердити Умови Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Решетилівськогорайону, що додаються.

 

2.Відділу архітектури, містобудування житлово-комунальногогосподарства, розвитку інфраструктури та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації(Козубський О. Ю.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього розпорядження до Головного

 

 

 

територіального управління юстиції у Полтавській області для державної реєстрації.

 

3.Головному спеціалісту відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації (Бур’янН.В.) після державної реєстрації забезпечити  оприлюднення цього розпорядження в районних засобах масової інформації.

 

         4.Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його опублікування у засобах масової інформації.

 

5.Контроль за виконанням цього розпорядженняпокласти на першого заступника голови районної державної адміністрації ЧеркунаІ.П.

 

 

 

       Голова

районної державної

адміністрації                                                                                 Р. ПЕРЕПЕЛИЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

  .   .  2018 року №

 

 

Умови

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Решетилівського району

 

І. Загальна частина

 

1. Ці Умови розроблено відповідно до вимогЗакону України                        «Про автомобільний транспорт»та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусномумаршруті загального користування», затвердженого постановою КабінетуМіністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами) (далі – Порядок).

 

2. Метою проведення конкурсуз визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району (далі – конкурс) є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якістьпідготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників наприміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходятьза межі Решетилівськогорайону.

 

3. На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодоумов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержанихпропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу.

 

4. Організатором конкурсу є Решетилівська районна державна адміністрація Полтавської області (далі – Організатор).

 

 

5. Терміни в цих Умовах вживаються у значеннях, наведених взаконодавстві України у сфері автомобільного транспорту.

 

ІІ. Вимоги до претендентів

 

1. У конкурсі беруть участь підприємства (організації), що маютьфахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організаціїпасажирських перевезеньу відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»(далі – претенденти).

 

2. Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

 

1) надають послуги з перевезень;

 

2) провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з

наданням послуг з перевезень;

 

3) представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

ІІІ. Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється конкурсний комітет звизначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якогозатверджується Організатором.

 

2.  Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якомувизначаються:

 

умови конкурсу;

 

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі уконкурсі, телефон для довідок;

 

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

 

3. З метою участі у конкурсі підприємство претендент подаєсекретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такідокументи:

 

заяву на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського районуза встановленою формою, що додається;

 

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства(організації) не менш як три роки з питань організації пасажирськихперевезень;

 

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства(організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію тадосвід роботи;

 

копії документів, що підтверджують наявність у підприємстваматеріально-технічного забезпечення.

 

4. Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) вустановленому законодавством порядку.

 

5. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсногокомітету у журналі обліку вхідної кореспонденції. Документи, що надійшли після встановленогостроку не приймаються.

 

6. Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаютьсяпретенденту на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки приподачі документів на участь в конкурсі виправляютьсяпротягом трьох календарних днів та подаютьсяповторно.

 

7. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, якінадійшли від претендентів.

 

8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органуОрганізатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягомперіоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначенняробочого органу.

 

ІV. Умови проведення конкурсу

 

 

1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів тапроводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

 

2. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке заоцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам.

 

3. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутностінеменше двох третин його складу відкритим голосуванням простоюбільшістю голосів.

У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» голосголови конкурсного комітету є вирішальним.

 

4. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом вдесятиденний термін, який підписують всі члени конкурсного комітету, яківзяли участь у голосуванні.

 

5. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітетуіз запрошенням на нього всіх претендентів.

 

6. З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функційробочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю міжорганізатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

V. Розгляд спорів

 

1. У разі порушення цих Умов особи, право якихпорушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скаргаможе бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішенняконкурсного комітету.

 

2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разівиявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету звизначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

3. Скарги, щонадійшли з порушеннямвстановленного терміну, не розглядаються.

 

4. Неврегульовані Організатором спори розглядаються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                      М.В. Лисенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Умов конкурсу звизначення підприємства(організації) для здійсненняфункцій  робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Решетилівського району (пункт 3 Розділу ІІІ)

 

 

Конкурсному комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій  робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району

 

 

ЗАЯВА

на участь у Конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району

 

Прошу допустити до участі у Конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Решетилівського району, приймання документів на Конкурс, перевіркидостовірностіодержаноївідперевізника-претендента інформації, їханалізу та оцінкивідповідностіконкурснихпропозицій перевізника-претендента умовам Конкурсу, підготовкипаспортівавтобуснихмаршрутів та матеріалів для подальшоговстановленнявідносинміжорганізаторомта автомобільним

2

Продовження додатка

перевізником-переможцем конкурсу матеріали від претендента______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридична та поштова адреса)

Код ЄДРПОУ______________________________________________________

Телефон, факс, електронна адреса___________________________________

_________________________________________________________________

Поточний рахунок_________________________________________________

_________________________________________________________________

З умовами проведення Конкурсу ознайомленний.

До заяви додаю:

1.

2.

 

М.П.

 

„___”__________20___р.              ________   _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                          М.В. Лисенко

 

 

 

 

 

Наверх ↑